Μέλη Εκτύπωση

Για να εγγραφείτε μέλος της ΕΛΕΓΥΠ, κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ .
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  III. ΜΕΛΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: Α. Τακτικά και B. Επίτιμα

Α. Τακτικά μέλη

 

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν γυναίκες μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ. Τακτικά μέλη επίσης μπορούν να γίνουν γυναίκες μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ  που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα Τακτικά μέλη γίνονται δεκτά μετά από σχετική αίτησή τους υποστηριζόμενη από τουλάχιστον δύο (2) Τακτικά μέλη και απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών.

Τα υπογράφοντα το παρόν καταστατικό πρόσωπα είναι τα ιδρυτικά (Τακτικά) μέλη του Σωματείου, αποτελούν τα μέλη της πρώτης Γ.Σ. και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου Δ.Σ.

Β. Επίτιμα μέλη – Επίτιμη Πρόεδρος

Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν τιμητική διάκριση. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν διαπρεπείς Ελληνίδες ή αλλοδαπές Πανεπιστημιακοί. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει την απονομή του τίτλου της Επίτιμης Προέδρου σε άτομα που διετέλεσαν Πρόεδροι του Σωματείου με διακεκριμένη προσφορά και παρουσία. Η Επίτιμη Πρόεδρος προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις οποίες μετέχει συμβουλευτικά άνευ ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή Τακτικού ή Επίτιμου μέλους στο Σωματείο, απαιτούνται:

 1. 1.Έγγραφη αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα προς το Δ.Σ. του Σωματείου.
 2. 2.Έγγραφη συνηγορία δύο τουλάχιστον Τακτικών μελών του Σωματείου.
 3. 3.Έγκριση του Δ.Σ. με πλειοψηφία  των παρόντων Τακτικών μελών του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων Τακτικών  μελών. Οποιαδήποτε εισήγηση ή απόφαση, είτε από το Δ.Σ. είτε από τη Γ.Σ., για την απόρριψη αιτήσεως εγγραφής ή κτήσης της ιδιότητας νέων Τακτικών μελών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

2.  Το Δ.Σ. προτείνει Επίτιμα μέλη στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία.

 1. 3.Το Δ.Σ. δύναται να απορρίψει αίτηση εγγραφής είτε α) διότι το υποψήφιο μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, ανωτέρω, είτε β) για λόγους που  αφορούν την εις το παρελθόν επίδειξη συμπεριφοράς αντίθετης προς το Σωματείο και τους  σκοπούς του, και ιδίως όταν το υποψήφιο μέλος έχει συμπεριφερθεί στο παρελθόν ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντιδεοντολογικό, προσβλητικό ή απρεπή πρός μέλη του Σωματείου, είτε γ) στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι η ένταξή του θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου.                                                                                                                                                                                                     ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να αναγορεύονται σε έκτακτη πανηγυρική δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ. του Σωματείου ή σε οποιαδήποτε άλλη Γ.Σ. ή εκδήλωση του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. 1.Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1.Α.
 2. 2.Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ., εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
 3. 3.Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου που μετέχουν στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου καθώς και δικαίωμα να εκλέγονται στα αξιώματα του Σωματείου.
 4. 4.Τα Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 5. 5.Τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή και να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 6. 6.Τα Τακτικά μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την ετήσια συνδρομή τους, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6.1.Α.
 7. 7.Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται να έχουν ενεργό συμμετοχή και παρουσία στις Τακτικές ή Έκτακτες Γ.Σ. και στις επιστημονικές ή άλλες δραστηριότητες του Σωματείου.
 8. 8.Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Σωματείου, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
 9. 9.Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο, εφ΄ όσον υποβάλλουν μονομερή έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. αυτού.
 10. 10.Τα μέλη που αποχωρούν, παραιτούνται ή διαγράφονται από το Σωματείο δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τις εισφορές τους ή άλλα ποσά και αντικείμενα που συνεισέφεραν στο Σωματείο για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα, συνεχίζουν να ευθύνονται απέναντι στο Σωματείο για χρηματικές υποχρεώσεις που είχαν πριν από την αποχώρηση, παραίτηση ή διαγραφή τους.

Για να εγγραφείτε κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ.